ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ЛЕСКОВАЦ

Наша основна делатност је заштита архивске грађе и регистратурског материјала у њеном настајању и чувању код ствараоца, односно имаоца и сређивање, обрада, дигитализација и микрофлмовање грађе коју смо преузели како би била доступна корисницима за истраживање и публиковање. Ову функцију Архив обавља на територији Јабланичког округа у преко 480 регистратура (правних субјеката) из свих области, почев од органа управе, школства, здравства, судства, социјалне заштите, културе, спорта, разних удружења итд. Обиласком и стручним надзором врши се контрола начина на који се чува архивска грађа и регистратурски материјал и у каквим условима. Налажу се мере и пружа стручна помоћ све у циљу да документација која се налази код ствараоца буде заштићена.

Архив у свом раду примењује високе стандарде како у сређивању, обради тако и у самом чувању у просторијама депоа. Свакодневним праћењем влажности ваздуха и температуре више од 500 фондова чува се у строго контролисаним условима. Архив успешно дигитализизује архивистички сређене фондове, а такође се ради и микрофилмовање најзначајније грађе.

Сређена и обрађена грађа на располагању је истраживачима у читаоници Архива, а за потребе странака издајемо копије докумената који су им потребни, а налазе се код нас. Поред основне делатности, Архив има богату издавачку делатност, организује изложбе, стручна предавања итд. На тај начин јавности презентује културно-историјску баштину коју поседује.